Welkom bij

Wereldwinkel Twello

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Twello

 RSIN

 0087.69.812

 Vestigingsadres

 Stationsstraat 9, 7391 EG Twello

 Telefoonnummer

 0571-280032

 E-mail adres

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Twello bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Twello is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Twello vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De activiteiten van Wereldwinkel Twello worden volledig gefinancierd uit de in- en verkoop van producten uit de ontwikkelingslanden.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Twello wordt aangewend voor het op peil houden van de winkelvoorraad en de saldi op de lopende rekening en spaarrekening bij de Rabobank. Bij de Stichting Oikocredit is een bedrag van € 7000 als belegging ondergebracht.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Twello wordt besteed voor de inkoop van producten uit de ontwikkelingslanden. Er vinden geen donaties plaats aan particulieren of organisaties.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Celeste Weites-Kamphuis, voorzitter

Pieter Maters, secretaris/penningmeester

Aad van Duijn, bestuurslid

Anouk Kolkman, bestuurslid

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Twello heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor zover zij uitgaven voor de Wereldwinkel Twello kunnen aantonen.

Verslag

Het jaar 2015 stond in het teken van de restyling van de winkel aan de Stationsstraat 9 te Twello. Hierbij werd advies ingewonnen bij de Landelijke Vereniging. Op 20 november werd de winkel feestelijk heropend. Met diverse promotionele activiteiten zoals flyeracties, advertenties en een sieradenparty werd een omzetverhoging van ruim 50% gerealiseerd.

In 2015 werd ook het werken in werkgroepen verder uitgebouwd. In het coördinatorenoverleg worden de activiteiten van de werkgroepen op elkaar afgestemd.

Op 23 april 2015 werd in de algemene ledenvergadering door het bestuur aan de leden rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.

Verder werden er een drietal medewerkersvergaderingen gehouden. In deze bijeenkomsten werden de medewerkers geïnformeerd over het reilen en zeilen van de winkel en konden zij hun mening geven over verbeterplannen.

Aan het jaarlijkse medewerkersuitje op 20 september 2015 werd door een groot aantal medewerkers deelgenomen. De gezamenlijke fietstocht werd afgesloten met een samenzijn bij de Stichting DOE in Voorst.

 

Financiële huishouding

Balans per 1 januari 2017

Activa

 
Inventaris
€     3.211,19 
Beleggingen €     6.901,60
Liquide middelen €     8,265,91
Vorderingen €     5.380,90
Goederenvoorraad €    21.805,45

totaal

€   45.565,05

Passiva

 
Schulden €       765,00
Eigen vermogen €  44.800,05

totaal

€  45.565,05
Baten en lasten 2016

Lasten

 
Huisvestingskosten €   10.757,81
Verkoopkosten €     1.083,21
Publiciteitskosten €       506,80
Organisatiekosten €    5.220,80

totale lasten

€  17.568,62

Baten

 
Bruto winst €   14.708,64
Diverse baten €       649,90
Resultaat (negatief) €    2.210,08

totale baten

€   17.568,52